Cmentarze parafialne w Lipnie

Regulamin Cmentarza Rzymskokatolickiego

parafii Wniebowzięcia N.M.P. W Lipnie

 

Przepisy ogólne

§ 1

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Lipnie jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

2. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezw. Wniebowzięcia N.M.P. W Lipnie, tel. 54 287 27 03

3. Czynności zarządu i bieżącą administrację z upoważnienia Proboszcza Parafii wykonuje Kancelaria Cmentarza mająca siedzibę w Lipnie przy pl. 11 Listopada 25, tel. 726 441 887. Spoczywa na niej obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 2

Postanowienia porządkowe

§ 2

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek, dzieciom wolno przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.

2. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów;

- wprowadzania zwierząt;

- niszczenia zieleni;

- niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury;

- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci niepochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci;

- zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzanie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych itp. ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu;

- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora

- handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora;

- usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych;

- samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

3. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.

4. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności

5. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

6. Kancelaria cmentarza (znajdująca się przy pl. 11 Listopada 25 w Lipnie) czynna jest we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 i załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.

ROZDZIAŁ 3

Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat

§ 3

1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.

3. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

4. Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą w Regulaminie cmentarza za pochowanie.

6. Upływ okresu 20 lat powoduje, że grób może być przeznaczony do ponownego pochowku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania innego zmarłego.

7. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.

§ 4

1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno-kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii.

2. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt. 1, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

3. Pracownik kancelarii przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

4. Pokładne to opłata składana Zarządcy cmentarza w chwili powstawania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie murowanym. Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat. Wysokość pokładnego określana jest przez Zarządcę z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.

5. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana Zarządcy cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.

6. Prolongat nie pobiera się od murowanych grobów rodzinnych tj, grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby.

7. Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza.

ROZDZIAŁ 4

Zasady wykonywania prac i usług przez podmioty niezależne od Administratora

§ 5

1. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

2. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

3. Zarządca cmentarza może odmówić zawarcia umowy z wykonawcami niegwarantującymi profesjonalnego i sumiennego wykonania usługi.

4. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby lub Policję.

Niniejszy regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Włocławskiego, zgodny jest z Instrukcją w sprawie pogrzebu wydaną przez Biskupa Włocławskiego dnia 12.09.201 r. (L.dz 1170/2011) i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

 

ks. Henryk Ambroziak

Proboszcz Parafii Wniebowzięcia N.M.P.

 

KANCELARIA: Lipno, pl. 11 Listopada 25, tel. 726 441 587

czynna: pn-pt 8.00-16.00, sb 8.00-12.00